Zarząd

 

             V posiedzenie Zarządu – 9 kwietnia 2018 rok

W dniu 9 kwietnia 2018 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Obradom Przewodniczył dh Janusz Woźniak – Przewodniczący SRH „Czuwaj”. Uczestniczyli członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście: Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko,  przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SRH, przewodniczący kręgów terenowych SRH.

Zarząd ocenił przebieg Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszenia w dniu 16 grudnia 2017 roku, zapoznał się z informacjami o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w kręgach terenowych Stowarzyszenia, omówił szczegółowo „Harmonogram Pracy Zarządu Stowarzyszenia na rok 2018”, wysłuchał informacji Komendantki Chorągwi o wydarzeniach w Chorągwi w okresie od grudnia 2017 roku do końca kwietnia roku bieżącego oraz planowanych do końca 2018 roku. Szczególne zainteresowanie zebranych wzbudzały przygotowania do Zlotu 100-lecia ZHP w Gdańsku w pierwszej Polowie sierpnia.

Zebranym przedstawione zostały informacje o stanie przygotowań do XI Zlotu kręgów Stowarzyszenia . Zlot odbędzie się w dniu 1 września 2018 roku na terenie Gminy Janów na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Pierwsza część Zlotu będzie odbywała się na terenie kompleksu wypoczynkowego Jurajski Gród w Pasku, gdzie odbędzie się apel, zajęcia programowe, tym m.in. zwiedzanie Parku miniatur zamków jurajskich, występy miejscowego zespołu folklorystycznego „Janowianie” o gromady zuchowej. Potem uczestnicy przemieszcza się do Ośrodka Obozowego Hufca Dabrowa Górnicza w Janowie, gdzie po posiłku rozpocznie się ognisko poświęcone 100-leciu ZHP i Niepodległości Rzeczpospolite.  Zakończenie Zjazdu planowane jest na godzinę 18.00. Do tej pory patronat nad impreza potwierdzili Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza i Wójt Gminy Janów.  Ciągle jeszcze trwają uzgodnienia związane z organizacją imprezy i ich wyniki zostaną przekazane na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

W sprawach różnych Skarbnik Stowarzyszenia przedstawił bilan opłacania składek członkowskich za rok 2017.

IV posiedzenie Zarządu – 23 października 2017 rok

W dniu 25 maja 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się IV posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”. Oprócz członków Zarządu uczestniczyli w nim zaproszeni goście m.in. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz  przewodniczący
i skarbnicy Kręgów Terenowych Stowarzyszenia.

W trakcie posiedzenia podsumowano przebieg imprez organizowanych w okresie lata: Zlotu Klimczoka w Wapienicy w sobotę 3 czerwca 2017 roku i Zlotu Zamonitu w dniu 19 sierpnia 2017 roku w Podlesicach i Kostkowicach.

Dyskutowano nad treścią pisma do Prezydentów i burmistrzów miast, w których działają kręgi terenowe Stowarzyszania.
Podjęto uchwałę o rozwiązaniu Kręgu Terenowego w Siemianowicach Śląskich. Krąg ten po utworzeniu nie podjął żadnej działalności merytorycznej.
Członkowie Zarządu poinformowali o wydarzeniach i imprezach w kręgach terenowych.

Zebrani wysłuchali także informacji o przebiegu Harcerskiej Akcji Letniej Chorągwi Śląskiej ZHP, wydarzeniach i imprezach u Harcerzy i o przygotowaniach do Zlotu 100 Lecia ZHP
w Gdańsku w 2018 roku. Informację tę przedstawił dh hm Andrzej Lichota Zastępca Komendanta Chorągwi.

Na zakończenie posiedzenia odbyło się szkolenie na temat przygotowania oferty
w publicznym konkursie na przedsięwzięcia kulturalne ogłaszane przez Prezydentów
i Burmistrzów Miasta.

             III posiedzenie Zarządu – 25 maja 2017 rok

W dniu 25 maja 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się III posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”. Oprócz członków zarządu uczestniczyli w nim zaproszeni goście m.in. Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego oraz  przewodniczący Kręgów terenowych Stowarzyszenia.

Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do udziału kręgów Stowarzyszenia w Zlocie Klimczoka – 6 czerwca 2017 roku w Wapienicy i Zlocie Zamonitu w dniu 19 sierpnia 2017 roku w Podlesicach. Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP poinformowała zebranych o przygotowaniach do akcji letniej, a także o innych wydarzeniach w Chorągwi Śląskiej. W sprawach różnych członkowie Zarządu podzielili się informacjami o imprezach organizowanych przez kręgi terenowe, poruszono kwestię pozyskiwania środków finansowych oraz potrzebę przygotowania pisma do Prezydentów informującego o funkcjonowaniu kręgu terenowego Stowarzyszenia w poszczególnych miastach.

Zarząd przyjął uchwałę o dofinansowaniu kwota 4 tysiące złotych letniego wypoczynku harcerzy z rodzin o niskich dochodach.

II posiedzenie Zarządu – 6 marca 2017 rok

W dniu 6 marca 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu wybrani w dniu 10 grudnia 2016 roku i zaproszeni goście, wśród których była Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko.

Członkowie Zarządu ocenili przebieg IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia, zapoznali się z przygotowaniami organizacyjnymi  najbliższych imprez : Zlotu klimczokowego w czerwcu  i Zlotu zamonitowego w sierpniu. Dyskusję zdominował projekt treści stanowiska Zarządu w sprawie uchwały IV Zjazdu Stowarzyszenia na temat umacniania tradycji harcerskich, a zwłaszcza pamięci o zmarłych instruktorach i harcerzach, naszych poprzednikach. Zarząd zapoznał się także z przebiegiem zebrań sprawozdawczych w kręgach terenowych oraz przyjął uchwałę o powołaniu pełnomocników Przewodniczącego Stowarzyszenia  dla poszczególnych kręgów terenowych. Wysłuchano także informacji Komendantki Chorągwi o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi i w Związku.

dab

XIII posiedzenie Zarządu

W dniu 28 listopada 2016 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się ostatnie w tej kadencji
– XIII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
W trakcie posiedzenia zebrani wysoko ocenili organizację i przebieg konferencji naukowej
„60 rocznica reaktywowania ZHP”, zapoznali się ze stanem przygotowań do IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2016 roku, wysłuchali informacji dh Komendantki Chorągwi
o aktualnych sprawach ważnych dla Chorągwi Śląskiej.
W sprawach różnych wspomniano zmarłego członka Stowarzyszenia – Dh Zygmunta Kalisza.

 

dab                                       XII posiedzenie Zarządu

Odbyło się w dniu 26 września 2016 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, Przewodniczący Kręgów Terenowych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia oraz goście, m.in. Komendantka Chorągwi Śląskiej dh hm Anna Peterko i Zastępca , Komendant Ośrodka Harcerskiego dh hm Andrzej Lichota.
Zebrani dyskutowali o stanie przygotowań do konferencji instruktorskiej „60 rocznica reaktywowania ZHP”, o przebiegu zebrań sprawozdawczo – wyborczych kręgów terenowych,
o przygotowaniach do Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia, a ponadto wysłuchali informacji Komendantki  Chorągwi Śląskiej o  przebiegu Harcerskiej Akcji Letniej Chorągwi Śląskiej i o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi.
W sprawach różnych powrócono do zagadnień związanych funkcjonowaniem biura Stowarzyszenia  oraz strony internetowej.

dab

       XI posiedzenie Zarządu                           

W dniu 13 czerwca 2016 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się XI posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, Przewodniczący Kręgów Terenowych oraz zaproszeni goście.

Realizując program posiedzenia zebrani zapoznali się z:

 1. Stanem przygotowań do konferencji instruktorskiej „60 rocznica reaktywowania ZHP”,
 2. Przygotowaniem zebrań sprawozdawczo – wyborczych kręgów terenowych,
 3. Stanem przygotowań do Zjazdu Sprawozdawczo –Wyborczego Stowarzyszenia w dniu
  10 grudnia 2016 roku.

Ponadto wysłuchano informacji o powołaniu Kręgu Terenowego Stowarzyszenia w Gliwicach i poczynionych staraniach w sprawie powołania takiego kręgu w Częstochowie, a także o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi Śląskiej ZHP i  przygotowaniach do akcji letniej. W sprawach różnych poinformowano o nowej siedzibie Stowarzyszenia i pracach nad strona internetową.

Zarząd przyjął 2 uchwały: w sprawie powołania Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj w Gliwicach i w sprawie dofinansowania letniego wypoczynku dzieci z rodzin o niskich dochodach

dab                                                X posiedzenie Zarządu

W dniu 21 marca 2016 roku odbyło się X posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczący Kręgów Terenowych oraz zaproszeni goście, w tym Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko.

W trakcie posiedzenia zarządu omówiono :

 1. Przygotowania do konferencji instruktorskiej „60 – lecie reaktywowania ZHP. Przyjęto m.in.  następujące ustalenia:
  –  konieczne jest opracowanie tez do tematu konferencji, w tym ustalenie nazwisk osób,
  które  pamiętają tamte wydarzenia, bądź w tych wydarzeniach uczestniczyli,
  –  konferencja powinna obyć się jesienią, 22 października lub 5 listopada,
  –  należy podjąć współprace ze środowiskami naukowymi – Uniwersytetem Śląskim,
  Biblioteką Śląską ,
  –  prelegenci powinni przygotować 10 , 15 – to minutowe referaty, które następnie mogły by
  być wydane w formie biuletynu lub innego wydawnictwa pokonferencyjnego.
 2. Omówiono temat składek członkowskich wpłacanych przez Kręgi terenowe na rzecz       Stowarzyszenia.
 3. Przyjęto ustalenia  związane z organizacja IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego      Stowarzyszenia.  W tym zakresie Zarząd przyjął 4 uchwały:
  –  Uchwała nr 1/X/2016 w sprawie powołania pełnomocników Zarządu na Walne Zebrania
  Członków Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj”,
  –  Uchwała nr 2/X/2016 w sprawie    zwołania IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego
  Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
  –  Uchwała nr 3/X/2016 w sprawie powołania zespołu do przygotowania IV Zjazdu
  Sprawozdawczo  – Wyborczego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
  –  Uchwała nr 4?X?2016 w sprawie terminarza zebrań sprawozdawczo – wyborczych
  kręgów terenowych SRH „Czuwaj”.
  Wszystkie uchwały przyjęte zostały 7 głosami obecnych członków Zarządu, bez głosów sprzeciwu      wstrzymujących się.
 4. Zebrani wysłuchali informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej  o aktualnych wydarzeniach       w Chorągwi
 5. W sprawach różnych przedstawiona została informacja o pracach związanych z organizacja strony       internetowej i o zakończeniu procesu rejestracji Statutu.

dab                                              IX posiedzenie Zarządu

IX posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” odbyło się w dniu 9 listopada 2015 roku. Członkowie Zarządu oraz uczestniczący w posiedzeniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego , Przewodniczący Kręgów Terenowych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście

 • Wysłuchali informacji o przebiegu instruktorskiego spotkania z okazji 50-lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Rodło”,
 • zapoznali się ze zmianami w Statucie, których wykonanie nakazał Sąd Rejonowy w Katowicach,
 • informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP o aktualnej sytuacji w Chorągwi.

Zarząd Przyjął porządek obrad Zjazdu sprawozdawczego SRH „Czuwaj” w dniu 12 grudnia 2015 roku oraz 4 uchwały:

 • Uchwałę nr 1/ IX / 2015 w sprawie przyjęcia proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 • Uchwałę nr 2/ IX / 2015 w sprawie przeznaczenia środków na zapomogi dla członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji materialnej,
 • Uchwalę nr 3/ IX / 2015 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody dla zwycięskich hufców  we współzawodnictwie w roku 2015,
 • Uchwałę nr 4/ IX / 2015 w sprawie zwiększenia środków na dofinansowanie akcji letniej.

Uczestnicy posiedzenia żywo dyskutowali o podejmowanych przez Kręgi Terenowe działaniach związanych z kultywowaniem pamięci o zmarłych instruktorach, umieszczaniu na grobach zmarłych instruktorów zniczy i symboli harcerskich, konieczności sporządzenia map grobów instruktorów.

Aktywna dyskusję wywołał także temat współpracy pomiędzy hufcami ZHP i Kręgami Terenowymi Stowarzyszenia.

dabVIII posiedzenie Zarządu

Odbyło się 22 czerwca 2015 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Uczestniczący
w posiedzeniu członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Kręgów Terenowych i zaproszeni goście zapoznali się i dyskutowali
o aktualnych zadaniach Stowarzyszenia.

Zebranie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy 3 instruktorów, którzy odeszli w ostatnim miesiącu na wieczną wartę.

Realizację zagadnień programowych rozpoczęto od ponownej dyskusji nad dokumentacją, jaką zobowiązany jest prowadzić krąg terenowy. Zapoznano się także z aktualnym stanem pracy nad monografią Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie, a następnie omówiono przygotowania do imprezy poświęconej 50 – leciu Akcji Letniej „Rodło”. Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko poinformowała o aktualnych wydarzeniach
w Chorągwi.

W sprawach różnych Skarbnik  Tadeusz Ryczek przedstawił informację o składkach wpłaconych przez kręgi terenowe w roku 2014. Wiceprzewodniczący Czesław Surma zwrócił uwagę przewodniczących kręgów terenowych na konieczność rozstrzygnięcia długości kadencji aktualnych władz kręgów, tak by ujednolicić termin zebrań sprawozdawczo – wyborczych w tym samym roku w całych Stowarzyszeniu. Druhna Krystyna Karczewska przekazał prośbę  autora publikacji „Harcmistrzynie i Harcmistrzowie” dh Stanisława Puchały o nadsyłanie not biograficznych instruktorów w celu uzupełnienia następnego wydania tego  leksykonu. Dh hm Anna Peterko poinformowała o letniej wizytacji ośrodków obozowych Choragwi, a sekretarz Stowarzyszenia – dh Ela Tabacka o wystawie „Była taka drużyna” Muzeum Miejskim w Zabrzu oraz o problemach technicznych strony internetowej Stowarzyszenia. Dh Ryszard Zawisz prosił o wsparcie wydania książki „Harcerze śląscy w okresie 1939 – 1945” autorstwa Jerzego Iskały. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia poinformował o jesiennej lustracji kręgów terenowych.

Zarząd przyjął 4 uchwały:

 • W sprawie zatwierdzenia wykazu dokumentacji obowiązującej w kręgach terenowych Stowarzyszenia,
 • O dofinansowaniu wypoczynku harcerzy z rodzin o niskich dochodach,
 • O dofinansowaniu Kręgu Seniora przy Komendzie Hufca Siemianowice
 • O dofinansowaniu wydania książki „Harcerze śląscy w okresie 1939 – 1945” autorstwa Jerzego Iskały.

dab                                      VII posiedzenie Zarządu

W dniu 23 marca 2015r  w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się VII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia  Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądy koleżeńskiego, Przewodniczący i Skarbnicy Kręgów Terenowych, zaproszeni goście.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu następujących zagadnień:

 • Dokumentacja kręgów terenowych SRH Czuwaj.
  Zebrani ustosunkowali się do proponowanego przez Zarząd Stowarzyszenia zakresu dokumentacji organizacyjnej, osobowej i finansowej, do prowadzenia której zobowiązane będą kręgi terenowe. Przedstawiciele kręgów wnieśli szereg zastrzeżeń  do tej propozycji
  i w związku z tym projekt dokumentu zwrócony został do dalszej konsultacji.
  Skarbnik Stowarzyszenia przeprowadził też szkolenie z zakresu prowadzenia dokumentacji finansowej kręgu terenowego.
 • Informacja Przewodniczącego zespołu do opracowania publikacji
  Dh Henryk Górny – Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia i Przewodniczący zespołu do opracowania publikacji poświęconej 50 – leciu Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie poinformował szczegółowo o stanie prac nad publikacja i zgromadzonych materiałach. Zaapelował także o większa aktywność instruktorów w gromadzeniu materiałów i dokumentów oraz opracowanie wspomnień własnych związanych z Ośrodkiem Harcerskim.
 • Konferencja instruktorska „Udział hufców w harcerskiej akcji letniej Rodło”.
  Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia przedstawił zamierzenia organizacyjne związane z przygotowaniem obchodów 50 – lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Rodło” oraz stan prac związanych z tym przedsięwzięciem.

Zebrani wysłuchali także informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anny Peterko
o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi.

W sprawach różnych poinformowano o podjętej próbie utworzenia kręgu terenowego w Tychach, o powołaniu Dh Edwarda Łokcia na funkcje kustosza zbiorów gromadzonych do Gabinetu Służby Harcerskiej, o Ciężkiej chorobie dh Edwarda Sośnierza – członka Stowarzyszenia i twórcy zespołu „Słoneczni”. Dyskutowano także o sposobie zorganizowania sposobu informowania szerokiego grona  instruktorów o śmierci i pogrzebach tych, którzy odeszli na wieczna wartę.

dab                      VI posiedzenie Zarządu – 20 października 2014r

Zarząd dokonał dokonano podsumowania II pikniku instruktorskiego w Kostkowicach w dniu 30 sierpnia bieżącego roku. Piknik był jedną z imprez z okazji X-lecia SRH „Czuwaj”.
Następnie Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP – dh hm Andrzej Lichota, który poinformował
o wydarzeniach w Chorągwi w okresie od czerwca do dnia posiedzenia Zarządu. Ponadto Komendant Chorągwi podziękował  też Stowarzyszeniu za dobrą współpracę w okresie dwóch kadencji sprawowania funkcji.

Następnie omówiono porządek Walnego Zebrania  Zebraniu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, który odbędzie się 13 grudnia, a w dalszej kolejności Przewodniczący Janusz Woźniak przedstawił inicjatywę członków Stowarzyszenia w sprawie opracowania monografii Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie.

Zarząd poinformowany został także o:

 • udziale członków Stowarzyszenia w konferencji w dniu 11 października 2014r organizowanej przez Kształcenia Hufca Zabrze i Urząd Miasta Zabrze.   Konferencja poświęcona była 90 – leciu harcerstwa w Niemczech i  na ziemiach należących w tamtym czasie do Niemiec,
 • ukazaniu się książki Stanisława Puchały „ Harcmistrze i Harcmistrzowie ZHP”,

Ponadto przyjęto uchwały:

 • O przyznaniu środków na zapomogi dla instruktorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • W sprawie pomocy finansowej dla I Szczepu ZHP im Obrońców Katowic .

        dab                                                      V posiedzenie Zarządu

W dniu 27 maja 2014 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się V posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”.

W punkcie 1 omówiono przebieg imprezy z okazji X – lecia Stowarzyszenia  Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
w dniu 5 kwietnia 2014r w budynku Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej w Katowicach.

Podsumowania dokonał Przewodniczący dh Janusz Woźniak.  Podkreślił, że impreza odbiła się szerokim echem . Przed imprezą i później  ukazały się materiały w Dzienniku Zachodnim  i Telewizji oraz w Polskim Radiu. Do Stowarzyszenia wpłynęły liczne gratulacje.
Przy współpracy z Ośrodkiem Harcerskim przygotowana została wystawa poświęcona dorobkowi Stowarzyszenia w okresie 10 lat istnienia i przypominała najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Na koniec imprezy odsłonięta została tablica  upamiętniająca funkcjonowanie w gmachu Biblioteki Śląskiej w latach 1935 – 1939 Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP. Fundatorem tablicy jest członek naszego Stowarzyszenia –
hm Andrzej Korzuch. Odsłonięcia dokonał Wicemarszałek Chęciński, a laudację wygłosił dh hm Krzysztof Witkowski.

Z okazji  X- lecia istnienia Stowarzyszenia wydany został dwupak multimedialny zawierający kalendarium wydarzeń i ok. 1500 zdjęć z okresu działania Stowarzyszenia i  kręgów terenowych.

W czasie imprezy występowały dwa zespoły artystyczne: zespół młodzieżowy z Zawiercia i Krąg seniorów
z Siemianowic. Tworzyły one bardzo dobrą harcerską atmosferę. Wystąpienia poszczególnych osób, także gości, miały bardzo naturalny spontaniczny charakter.
Jednym z punktów programu imprezy było wręczenie laski skautowej profesorowi Janowi Malickiemu, oraz Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” i Odznak „Za zasługi dla Chorągwi  Śląskiej”. Wręczono też drzeworyty sponsorom i darczyńcom Stowarzyszenia.

Następnie omówiono  przygotowania do obchodów 40 – lecia operacji „Bieszczady 40”. Referującym był hm Czesław Surma. Przewidziano wyjazd do bazy obozowej Hufca Sosnowiec
w miejscowości Dwerniczek w dniach 12 – 14 lipca. W wyjeździe uczestniczyć będą głownie instruktorzy kręgu Sosnowiec i Kręgu założycielskiego,  łącznie ok. 80 osób.  W programie przewiduje się pobyt w stanicy obozowej w Dwerniczku, zwiedzanie Muzeum przyrodniczego w Lesku oraz pobyt nad Soliną.

Z kolei przystąpiono do omówienia przebiegu i spraw organizacyjnych związanych z II Piknikiem Instruktorskim w Kostkowicach przewidzianym na dzień 30 sierpnia 2014r. Główne założenia programowe pikniku przedstawił dh hm Henryk Górny, natomiast organizacyjne dh hm Czesław Surma.

W dalszym ciągu posiedzenia Komendant  Chorągwi Śląskiej hm Andrzej Lichota przedstawił informację o aktualnej sytuacji  i wydarzeniach w Chorągwi.

W sprawach równych poruszono następujące tematy:

 1. Realizacja wniosków  Komisji Rewizyjnej zgłoszonych na Walnym Zebraniu SRH „Czuwaj”
  w grudniu 2013 roku,
 2. Zatwierdzenie Statutu Stowarzyszenia,
 3. Dh hm Ryszard Zawisz poinformował o otwarciu stałej ekspozycji Izba tradycji.
 4. Dh Janusz Woźniak przypomniał o zadaniach wynikających z uchwały programowej Walnego zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego z grudnia 2012r, m.in. dot. 90 – lecia ZHP w Niemczech.Ponadto Zarząd przyjął uchwały o powołaniu Kręgów Terenowych w Siemianowicach i w Zabrzu.

dab                                          IV posiedzenie Zarządu

W dniu 13 marca 2014 r odbyło się kolejne – IV posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
Członkowie, Przewodniczący Kręgów Terenowych i zaproszeni goście zapoznani zostali
z scenariuszem  uroczystego spotkania z okazji 10 – lecia Stowarzyszenia  w dniu
5 kwietnia w budynku Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej 12. Omówiono też sprawy organizacyjne tego spotkania.
Komendant Chorągwi Śląskiej poinformował o ostatnich ważnych dla Chorągwi wydarzeniach. Szczególne zainteresowanie wzbudziła informacja o uregulowaniu spraw własnościowych Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie.

dab                                      III posiedzenie Zarządu

III posiedzenie Zarządu odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie w dniu
21 października 2013 roku.

W punkcie 1 posiedzenia omówiono stan przygotowań do obchodów X – lecia SRH „Czuwaj”. Informacje w tej sprawie przedstawił dh hm Henryka Górnego – przewodniczący zespołu opracowującego kampanie programową na X – lecie. Głos zabierali także pozostali członkowie zespołu programowego. Skupiono się na  ustaleniu dat związanych z obchodami tego jubileuszu i zaawansowaniu prac nad wydawnictwem prezentującym 10 letni dorobek naszej organizacji.

Następnie omówiono stan przygotowań do Walnego Zebrania zaplanowanego na 14 grudnia, program tego Zebrania i przygotowania organizacyjnego z tym związane.

Wysłuchano także informacji Komendanta Chorągwi Śląskiej o wydarzeniach w Chorągwi w drugim półroczu 2013 roku.

Zarząd przyjął uchwały:

 • O przeznaczeniu 2 tysięcy złotych na nagrodę dla zwycięskiego hufca dorocznym  współzawodnictwie hufców za rok 2012/2013,
 • O przeznaczeniu kwoty 2 tysiące złotych na zapomogi dla członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji życiowej.

 

dab                                              II posiedzenie Zarządu

10 czerwca 2013 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się II posiedzenie Zarządu, podczas którego :

 • Omówiono program obchodów 10-lecia SRH „Czuwaj” i przyjęto uchwałę w tej sprawie.
 • Wysłuchano informacji Komendanta Chorągwi Śląskiej o przygotowaniach do Harcerskiej Akcji Letniej oraz obchodów 30 rocznicy odsłonięcia Pomnika Harcerzy i Harcerek,
 • Dokonano ustaleń w sprawie udziału Stowarzyszenia w obchodach 30 rocznicy odsłonięcia Pomnika Harcerzy i Harcerek,
 • Zapoznano się z przebiegiem Zlotu Honorowych Obywateli Fromborka „40 lat po Operacji 1001 Frombork” i udziale przedstawicieli Stowarzyszenia w tym zlocie.
 • W sprawach różnych przyjęto uchwały o: dofinansowaniu Harcerskiej Akcji letniej, o dofinansowaniu imprez programowych Stowarzyszenia oraz dofinansowaniu Kręgu Seniora przy Komendzie Hufca Siemianowice.

dab                                                   I posiedzenie Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” na pierwszym w nowej  kadencji posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013 przyjął nastepujace uchwały:
-nr 1-w sparwie zatwierdzenia Harmonogramu prac Zarządu SRH „Czuwaj” na rok 2013
-nr 2-w sprawie powołania komisji do opracowania zmian w Statucie  Stowarzyszenia
-nr 3-w sprawie powołania zespołu do opracowania programmu i przygotowania obchodów
10-lecia  powstania SRH „Czuwaj”.
W sprawach organizacyjnych ustalono
– w pierszej polowie kwietnia odbedzie się spotkanie Przewodniczących i Skarbników Kręgów
Terenowych
– Przewodniczący Kręgów Terenowych wyznacza osoby do prowadzenia  zakładek kregów na
stronie internetowej www.srhczuwaj.pl. W piewszym roku inaformacje na stronę wprowadzał
będzie Administrator, a w późniejszym czasie te wyznaczone osoby.
Aktualnie materiały należy przesyłać na adres:
elzbietatabacka@vp.pl w celu ich przekazania do administratora.